Kontrast

Zebrania

22.09.2021

Prezentacja referatu: Prof. dr hab. Józef Pociecha (Katedra Statystyki UEK) – „Paradygmat wnioskowania statystycznego a paradygmat uczenia statystycznego”
Sprawy bieżące – prowadzący: dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

30.06.2021

Prezentacja referatu: dr Roman Huptas (Katedra Statystyki UEK) – „Wpływ ogłoszeń wskaźników makroekonomicznych na wolumen obrotu – analiza danych śróddziennych na wybranych giełdach rozwijających się”
Sprawy bieżące – prowadzący: dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

14.04.2021

Prezentacja referatu: dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK (Katedra Statystyki) – „Zarys historii spisów powszechnych w Polsce”
Sprawy bieżące – prowadzący: dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

31.03.2021

Prezentacja referatu: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i dr hab. Małgorzata Markowska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – „Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów czwartej rewolucji przemysłowej – ujęcie regionalne”
Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

24.02.2021

Prezentacja referatu: prof. dr hab. Józef Pociecha (Katedra Statystyki UEK) – „Filozoficzne podstawy badań statystycznych”
Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

13.01.2021

Sprawy dydaktyczne – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

16.12.2020

Prezentacja referatu: dr Krzysztof Czaderny (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Kontrasty uwarunkowań awersji do ryzyka finansowego. Drugie spojrzenie”
Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

18.11.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

28.10.2020

Prezentacja referatu: prof. UEK dr hab. Marcin Salamaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – „Modelowanie ryzyka dezinwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w warunkach pandemii COVID-19”
Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

16.09.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

1.07.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

10.06.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

27.05.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

13.05.2020

Sprawy bieżące – prowadzący:  dr  hab. Barbara Pawełek, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

26.02.2020

Sprawy dydaktyczne – prowadzący: dr Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

22.01.2020

Sprawy dydaktyczne – prowadzący: dr Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

18.12.2019

Prezentacja referatu: Monika Papież, Sławomir Śmiech, Katarzyna Frodyma (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Wpływ polityki klimatycznej i energetycznej UE na procesy oddzielania (decoupling) emisji CO2 od wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej”

20.11.2019

Sprawy dydaktyczne – prowadzący: dr Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

30.10.2019

Sprawy dydaktyczne – prowadzący: dr Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

23.10.2019

Spotkanie z Dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa – Panem prof. UEK dr hab. Mariuszem Andrzejewskim

25.06.2019

Prezentacja referatu:  Małgorzata Ćwiek, Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Dochody i ubóstwo gospodarstw domowych w wybranych krajach europejskich”

30.05.2019

Prezentacja referatu: Jolanta Kurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Ewolucja podejść do badań nad zjawiskami demograficznymi”

04.04.2019

Prezentacja referatu: Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Zmienne syntetyczne”

07.03.2019

Prezentacja referatu: Kamil Fijorek, Sabina Denkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Monte Carlo Analysis of Bootstrap Panel Granger Causality Test”

17.01.2019

Prezentacja referatu: Artur Lipieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Analiza poziomu życia ludności krajów Grupy Wyszehradzkiej (Analysis of Living Standards of the Population of the Visegrad Group)”

06.12.2018

Prezentacja referatu: Andrzej Sokołowski, Marek Sobolewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Rzeszowska) „O niewłaściwym wykorzystaniu współczynnika zmienności”

18.10.2018

Prezentacja referatu: Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Statystyczny obraz ziem polskich w przededniu odzyskania niepodległości”

04.07.2018

Prezentacja karty programowej mgr Lilii Karpinskiej pt. „Determinants and persistence of energy poverty in Poland”

20.06.2018

Prezentacja referatu: Sabina Augustyn, Janusz Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Propozycja schematu losowania w badaniach sektora organizacji pozarządowych”

23.05.2018

Prezentacja referatu: Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  „O zadłużeniu gospodarstw domowych w Polsce. Wybrane zagadnienia”

18.04.2018

Prezentacja Zakładu Demografii: „Zagadnienia badawcze podejmowane w Zakładzie Demografii”

28.02.2018

Prezentacja referatu: Monika Papież, Sławomir Śmiech, Katarzyna Frodyma (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Efektywność inwestycji w energię wiatrową w krajach UE”

24.01.2018

Prezentacja referatu: Marcin Salamaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Identyfikacja wzorców konsolidacji fiskalnej w krajach UE”

20.12.2017

Prezentacja referatu: Andrzej Sokołowski, Małgorzata Markowska, Sabina Denkowska, Dominik Rozkrut (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Główny Urząd Statystyczny) „Propozycja nowych miar odległości”

14.12.2016

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Marty Szklarskiej pt. „Aktywność zawodowa par a kształtowanie się modelu rodziny w Polsce”

30.11.2016

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Małgorzaty Ćwiek pt. „Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego”

24.06.2015

Prezentacja dysertacji doktorskiej mgr Weroniki Wójciaczyk pt. „Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych”

27.05.2015

Prezentacja referatu: Michael Greenacre (University Pompeu Fabra, Barcelona) „Size and Shape in Multivariate Date”

03.12.2014

Prezentacja karty programowej mgr Mateusza Bociana pt. „Odporna analiza dyskryminacyjna w badaniach e-gospodarki” Prezentacja karty programowej mgr Ewy Szlachtowskiej pt. „Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki”

26.11.2014

Prezentacja karty programowej mgr inż. Grażyny Wójcik pt. „Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce. Analiza statystyczna”

05.11.2014

Prezentacja karty programowej mgr Marty Szklarskiej pt. „Aktywność zawodowa par a kształtowanie się modelu rodziny w Polsce”

17.06.2014

Prezentacja referatu: Bohdan Linda (University of Pardubice, Czech Republic) „Principle of Bootstrap and Bootstrap Estimates”

18.12.2013

Prezentacja referatu: Monika Papież, Sławomir Śmiech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Konsumpcja energii i wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej – bootstrapowa panelowa analiza przyczynowości”

17.09.2013

Prezentacja karty programowej mgr Weroniki Rusek pt. „Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin – analiza statystyczna”

04.07.2013

Prezentacja karty programowej mgr Doroty Mierzwy pt. „Wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacji gospodarczej krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po roku 1990″

29.05.2013

Prezentacja karty programowej mgr Beaty Osiewalskiej pt. „Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno – ekonomiczny w wybranych krajach europejskich – analiza bayesowska”

30.01.2013

Prezentacja karty programowej mgr Mateusza Baryły pt. „Prawo Benforda jako podstawa wykrywania oszustw finansowych”

14.11.2012

Prezentacja karty programowej mgr Małgorzaty Ćwiek pt. „Rola inkubatorów przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego”

23.04.2012

Prezentacja referatu: Sabina Augustyn (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Metody doboru próby w procedurach MUS w auditingu”

05.03.2012

Prezentacja referatu: Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Problemy doboru próby w badaniach ekonomicznych”

13.06.2011

Prezentacja referatu: Viera Pacakova (University of Pardubice, Czech Republic) „Probability and statistics in insurance theory and practice”